Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

PAM 2020-2023

octubre 14, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona per Acord de Junta de Govern de data 23/03/2021 acorda, concedir-nos dins del PAM 2020-2023, ANUALITAT 2021 els següents ajuts:     Concepte: ADQUISICIÓ TRACTOR I ESCOMBRADORA Pressupost elegible: 40.232,50 € % concedit: 95,00 € Import concedit: 38.220,87 €       Concepte: DESPESES CORRENTS Pressupost elegible: 48.800,00 € % concedit: 100,00 € Import concedit: [...]

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2021

octubre 8, 2021|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l'ajut de 10.000,00 € a la següent ACTUACIÓ:   -ACTUACIÓ: Adquisició impressora-Renovació escomeses aigua potable -PROGRAMA: Reequilibri  Territorial Comarcal -IMPORT CONCEDIT: 10.000 €   [...]

SUBVENCIÓ CALEFACCIÓ CENTRE CÍVIC “PAM 2020”

agost 24, 2021|Ajuts i Subvencions|

La unitat: Actuacions integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, en junta de govern local de data 20/10/2020 ACORDA concedir la corresponent subvenció: PAM 2020 CONCEPTE: calefacció centre cívic PRESSUPOST: 14.198,35 € IMPORT CONCEDIT: 13.488,43 € % CONCEDIT: 95 %    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS: ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES

març 26, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona per Junta de Govern Local, ACORDA: aprovar la concessió de subvencions a la CONVOCATÒRIA: Activitats culturals, esportives i educatives de les despeses ja realitzades dels efectes de la COVID-19. Any 2020 Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Culturals Pressupost: 5.000,00€ % Concedit: 100,00 % Import Concedit: 5.000,00€ Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Esportives [...]

DINAMITZACIÓ DEL MUNICIPI DE RASQUERA 2018-2019

febrer 16, 2021|Ajuts i Subvencions|

-El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va obrir la convocatòria de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018-2019 i en resolució definitiva de la subvenció esmentada, RESOLC: Atorgar a aquest ajuntament la següent subvenció: PROJECTE: Dinamització del municipi de Rasquera PRESSUPOST: 69.106,83 € SUBVENCIÓ: 39.708,48 €  

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2020

gener 20, 2021|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva Junta de Govern de data 15/12/2020, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2020, ens atorga l'ajut per valor de 10.000 € per finançar la següent ACTUACIÓ: -Actuació: Adquisició d'ordenadors, arranjament del c/ Tortosa i vallat de la pista de futbol sala. -Programa: Reequilibri Territorial Comarcal -Import concedit: 10.000 €  

CONVOCATÒRIA: DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PELS ANYS 2018-2019

desembre 29, 2020|Ajuts i Subvencions|

Generalitat de Catalunya Departament de Presidència En resolució definitiva de data 22/10/2019 i dintre de la Convocatòria: Dinamització territorial per als anys 2018-2019, ens concedeix la subvenció: "Dinamització del municipi de Rasquera" Pressupost: 69.106,83 € Subvenció: 39.708,48 €  

INTERESSOS PRÈSTECS 2020

desembre 29, 2020|Ajuts i Subvencions|

-En Junta de govern de data 22/12/2020 acorda concedir subvencions d'interessos de préstec per a l'exercici 2020: Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: BBVA Pressupost elegible: 5.481,04 € Pressupost mínim a executar: 5.481,04 € % Concedit: 100 % Aplicació pressupostaria: 2020-1010-942-46202-01     Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: Banc Sabadell Pressupost mínim a executar: 2.127,35 € % Concedit: 100 % Import concedit: 2.127,35 € Aplicació [...]

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

desembre 1, 2020|Ajuts i Subvencions|

-La Diputació de Tarragona per acord de junta de Govern de data 27/10/2020, segons dictamen de la comissió informativa del servei d'assistència municipal, concedeix les següents subvencions: CONCEPTE: Despeses corrents  Pressupost: 48.800 € % concedit: 100% Import concedit: 48.800 € CONCEPTE: Sosteniment lloc secretaria-intervenció  Pressupost: 10.000 € % concedit: 100 % Import concedit: 10.000 €        

OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

novembre 18, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020, ACORDA: Aprovar la concessió de subvenció per a la realització d'accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica.   Assignació pressupostària: 2500,00 € Percentatge: 100 % Concedit: 2500 €