-El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va obrir la convocatòria de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018-2019 i en resolució definitiva de la subvenció esmentada, RESOLC:
Atorgar a aquest ajuntament la següent subvenció:

PROJECTE: Dinamització del municipi de Rasquera
PRESSUPOST: 69.106,83 €
SUBVENCIÓ: 39.708,48 €