https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=24881447&cap=Ajuntament%20de%20Rasquera

Perfil del contractant fins al 28/02/2018.
Perfil del contractant a partir del 01/03/2018.