La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 3 d’octubre de 2023, la Unitat: d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.


ACORDA: Dintre de les Subvencions per la transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2023 CONCEDIR-NOS les subvencions per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023.

ACTUACIÓ: PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS

Concepte: Prevenció incendis forestals

Pressupost Elegible: 21.007,91 euros
% concedit: 94,36%
Import concedit: 19.823,79 euros

 

ACTUACIÓ: GESTIÓ DE RESIDUS


Concepte: Gestió de residus
Pressupost Elegible: 12.165,79 euros
% concedit:
79,66%
Import concedit: 9.691,00 euros

AQUESTA ACTUACIÓ COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA