-En Junta de govern de data 22/12/2020 acorda concedir subvencions d’interessos de préstec per a l’exercici 2020:

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: BBVA

Pressupost elegible: 5.481,04 €
Pressupost mínim a executar: 5.481,04 €
% Concedit: 100 %
Aplicació pressupostaria: 2020-1010-942-46202-01

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Banc Sabadell
Pressupost mínim a executar: 2.127,35 €
% Concedit: 100 %
Import concedit: 2.127,35 €
Aplicació pressupostaria: 2020-1010-942-46202-01