La Diputació de Tarragona per Acord de Junta de Govern de data 23/03/2021 acorda, concedir-nos dins del PAM 2020-2023, ANUALITAT 2021 els següents ajuts:

 

 

Concepte: ADQUISICIÓ TRACTOR I ESCOMBRADORA

Pressupost elegible: 40.232,50 €

% concedit: 95,00 €

Import concedit: 38.220,87 €

 

 

 

Concepte: DESPESES CORRENTS

Pressupost elegible: 48.800,00 €

% concedit: 100,00 €

Import concedit: 48.800,00 €

 

 

 

Concepte: CALDERA ESCOLES

Pressupost elegible: 22.419,49 €

% concedit: 95,00 €

Import concedit: 21.298,50 €