-La Diputació de Tarragona per acord de junta de Govern de data 27/10/2020, segons dictamen de la comissió informativa del servei d’assistència municipal, concedeix les següents subvencions:

CONCEPTE: Despeses corrents 

Pressupost: 48.800 €
% concedit: 100%
Import concedit: 48.800 €

CONCEPTE: Sosteniment lloc secretaria-intervenció 

Pressupost: 10.000 €
% concedit: 100 %
Import concedit: 10.000 €