La Diputació de Tarragona per Junta de Govern Local, ACORDA: aprovar la concessió de subvencions a la CONVOCATÒRIA: Activitats culturals, esportives i educatives de les despeses ja realitzades dels efectes de la COVID-19. Any 2020

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Concepte: Activitats Culturals
Pressupost: 5.000,00€
% Concedit: 100,00 %
Import Concedit: 5.000,00€

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Concepte: Activitats Esportives
Pressupost: 2.000,00€
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 2.000,00€

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Concepte: Activitats Educatives

Pressupost: 3.000,00€

% Concedit:  100,00 %

Import Concedit:   3.000,00€