Ajuts i Subvencions

SUBVENCIONS PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS 2020-2022

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir la subvenció d’interessos de préstec per a l’exercici 2022: Concepte: BBVA Pressupost Elegible: 2.717,46 euros Despesa mínima a justificar: 2.717,46 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 2.717,46 euros Concepte: Sabadell Pressupost Elegible: 1.142,02 euros Despesa mínima a justificar: 1.142,02 [...]

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2022

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l’ajut de 10.000,00 € a les següents, -ACTUACIONS: “Renovació Aigua Potable al C/ La Rasa” “Renovació Xarxa de clavegueram al C/ Pla de l’Hort (camí del cementiri)" -PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal -IMPORT CONCEDIT: 10.000,00 €         [...]

e-CATÀLEG 2022

La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions  de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ens ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE: e-Catàleg- 2022 IMPORT: 8.422,00 €  

PAM 2022

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Pavimentació i serveis al carrer de Dalt, fase 1 Pressupost actuació: 49.109,37 euros Pressupost Elegible: 48.954,56 euros* % concedit: 85,24% Import concedit: 41.728,61 euros Concepte: Arranjament voreres carrer de la Plaça Pressupost Elegible: 18.746,86 euros % concedit: 94,92% Import concedit: 17.794,47 euros [...]

AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021

D’acord amb la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del [...]

SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022, la unitat: d'assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines Pressupost Elegible: 9.922,00 €. Pressupost mínim a justificar: 8.110,24 €. % concedit: 95,00% Import concedit: 7.704,73 €. Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent Cívic Pressupost Elegible: 7.865,00 €. Pressupost mínim a justificar: 6.428,85 €. % concedit: 95,00% [...]

GESTIÓ FORESTAL 2021

ANUNCI El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL  comunicar a l'ajuntament de RASQUERA  l’atorgament del següent ajut: OPERACIÓ: Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. ANNEX.5 CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals. PRESSUPOST: 29.845,00€ SUBVENCIO: 100 % IMPORT - DARP: 17.011,65 € (57%) IMPORT - FEADER: 12.833,35 € ( 43%)         [...]