La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN LÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

ACORDA Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2023 i aprovar les planificacions de exercici 2023 presentades pel nostre ajuntament amb les següents actuacions:

Concepte: MUR CAMP DE FUTBOL Pressupost Elegible: 80.037,14 €

% concedit: 94,96%

Import concedit: 76.000,00 €

Concepte: Despeses Corrents

Pressupost Elegible: 48.800,00

% concedit: 100,00%

Import concedit: 48.800,00