La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 12 de desembre de 2023, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

ACORDA concedir la subvenció d’interessos de préstec per a l’exercici 2023:

Concepte: BBVA

Pressupost Elegible: 1.192,58 euros

Despesa mínima a justificar: 1.192,58 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 1.192,58 euros

Concepte: BBVA

Pressupost Elegible: 4.510,95 euros

Despesa mínima a justificar: 4.510,95 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 4.510,95 euros