Ajuts i Subvencions

ACTUACIÓ: SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTECS 2018

ACORD: La Diputació de Tarragona, per junta de Govern Local de data 08/06/2017, ens concedeix una subvenció per interès de préstec: PRESSUPOST: 42,07 € %CONCEDIT: 100% IMPORT CONCEDIT: 42,07 €  

ACTUACIÓ: “MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL”

PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal ACTUACIÓ: OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL IMPORT CONCEDIT: 10.000 €   El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva sessió de Junta de Govern Local de data 18/12/2018, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2018, ens otorga l'ajut per valor de 10.000 € per finançar l'actuació descrita.  

PROGRAMA ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI

La Diputació de Tarragona, en acord de Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018 en el programa "Actuacions integrals al Territori i Cooperació-SAM"; acorda concedir les següents actuacions: ACTUACIÓ: Pavimentació i Serveis c/ Tortosa Pressupost: 117.700,58 € %: 14,78% Import: 17.396,14 € ACTUACIÓ: Optimització servei d'ompliment sitja biomassa Pressupost: 11.848,13 € %: 73,12% Import concedit: 8.662,26 € ACTUACIÓ: Sosteniment lloc secretària-intervenció Pressupost: 10.000,00 € %: 100% Import concedit: 10.000,00 € ACTUACIÓ: Despeses corrents Pressupost: 68.177,00 € %: 100% [...]

ARRANJAMENT CAMINS BURGÀ, CUCONS I HONS

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en J.G.L de data 22/05/2018 en el marc del programa; "arranjament i millora de camins municipals anualitat 2018", atorga el següent ajut: OBRA: Arranjament cami Burgà, Cucons i Hons. Pressupost: 10.205,29 € Percentatge: 60,31% Subvenció: 6.155,15 €  

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local de data 21/12/2018, concedeix subvencions als següents programes: PAM (Pla Acció Municipal) PROGRAMA: Sosteniment lloc Secretària-interventora. Import demanat: 10.000,00 € % concedit: 100,00% Import concedit: 10.000,00 € PROGRAMA: Despesa corrent Import demanat: 68.177,00 € Import concedit: 68.177,00 € % concedit: 100% PROGRAMA: Inversions c/ Tortosa Import demanat: 117.700,58 € % concedit: 14,78 % Import concedit: 17.396,14 € PROGRAMA: Servei ompliment sitja biomasa [...]

PATRONAT de TURISME de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

El Consell Rector del Patronat ACORDA concedir una subvenció per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesanals de qualitat en la convocatoria 2018. IMPORT DEMANAT: 7.863,00 € IMPORT CONCEDIT: 1.516,63 € PERCENTATGE: 19,29%    

ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS ANUALITAT 2017

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en el marc del programa: Arranjament i millora de camins municipals Anualitat 2017 ens ATORGA la subvenció que es detalla, CAMÍ: PAUMERÀ PRESSUPOST: 7084,87 € SUBVENCIÓ: 5664,69 €