La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 29 de novembre de 2022, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

ACORDA concedir la subvenció que es detalla per a l’exercici 2022:

Concepte: Inversió en equipaments municipals culturals

Pressupost Elegible: 24.969,53 €

Despesa mínima a justificar: 124.969,53 €

% concedit: 95,00%

Import concedit: 23.721,05 €