ANUNCI

Per resolució de l´Alcaldia de data de 8 de juny de 2022 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral “operari/ària de neteja ” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:

CONVOCATÒRIA I BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARI/A NETEJA DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA VALORACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS.

http://www.rasquera.cat/wp-content/uploads/ANUNCI.-sig.pdf