ANUNCI

Per resolució de l´Alcaldia de data de 24 de maig de 2022 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral “peó de serveis múltiples” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA. CONCURS VALORACIÓ DE MÈRITS.

ANUNCI. CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D.pdf