-En Junta de govern de data 14/12/2021 acorda concedir subvencions d’interessos de préstec per a l’exercici 2021:

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: BBVA

Pressupost elegible: 4.402,75 €
Pressupost mínim a executar: 4.402,75 €
% Concedit: 100 %
Aplicació pressupostaria: 2021-1010-942-46202-01

Import concedit:  4.402,75 €

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Banc Sabadell

Pressupost elegible: 4.482,12 €

Pressupost mínim a executar: 4.482,12 €
% Concedit: 100 %
Import concedit:  4.482,12 €
Aplicació pressupostaria: 2021-1010-942-46202-01