-El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en la de la Junta de Govern local de data 17/12/19, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2019, ens atorga l’ajut per valor de 10.000 € per a finançar l’actuació descrita.

ACTUACIÓ: Inversions en infraestructures i maquinària Municipal:
-Vallat de l’escola.
-Vallat i control planta de transferència.
-Adquisició rul·lo atapidor.

IMPORT CONCEDIT: 10.000 €