Per decret de Presidència núm. 2019-0002852 amb data 22/7/2019 la Diputació de Tarragona ens ha concedit els següents ajuts:

-PROGRAMA: Sosteniment lloc secretària-intervenció.
PTO: 5.000 €
%: 100%
CONCEDIT: 5.000 €

-INVERSIÓ: Pavimentació pujada c/ de la Rasa
PTO: 11.218,12 €
%: 95%
CONCEDIT: 10.657,21 €

DESPESES CORRENTS
PTO: 26.785,79 €
%: 100%
CONCEDIT: 26.785,79 €