La Unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2019, ens atorga els següents ajuts:

-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS
Import concedit: 1.191,12 €
Percentatge: 18%
Import a executar: 6.617,60 €

-MILLORA VESTUARIS PISCINA MUNICIPAL
Import concedit: 2.012,47 €
Percentatge: 90%
Import a executar: 2.236,08 €