Per decret de Presidència número 2019-0003365 de data 17/08/2019, se’ns concedeix un ajut per actuacions de vigilància dels usuaris de les piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús..

-IMPORT CONCEDIT: 5.633,38 €