La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

ACORDA concedir la subvenció que es detalla per a l’exercici 2022:

Concepte: Programes i activitats culturals 2022

Pressupost Elegible: 21.100,00 euros

Despesa mínima a justificar: 15.602,10 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 14.822,00 euros