La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

ACORDA concedir la subvenció d’interessos de préstec per a l’exercici 2022:

Concepte: BBVA

Pressupost Elegible: 2.717,46 euros

Despesa mínima a justificar: 2.717,46 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.717,46 euros

Concepte: Sabadell

Pressupost Elegible: 1.142,02 euros

Despesa mínima a justificar: 1.142,02 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 1.142,02 euros