La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

ACORDA concedir-nos el següent:

Concepte: Pavimentació i serveis al carrer de Dalt, fase 1
Pressupost actuació: 49.109,37 euros
Pressupost Elegible: 48.954,56 euros*
% concedit: 85,24%
Import concedit: 41.728,61 euros


Concepte: Arranjament voreres carrer de la Plaça
Pressupost Elegible: 18.746,86 euros
% concedit: 94,92%
Import concedit: 17.794,47 euros

Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 48.800,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 48.800,00 euros