La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 29 de març de 2022, ACORDA concedir-nos dins del Romanent del PAM 2017 el següent:

Concepte: Pavimentació Carrer Pla de l’Hort

Pressupost elegible: 24.850,48

% concedit: 93,77

Import concedit: 23.301,66 €