-La Diputació de Tarragona en Junta de Govern del mes de novembre de 2020 acorda:

Aprovar la concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020.

 

CONCEPTE: Activitats culturals diverses

PRESSUPOST ELEGIBLE: 6.299,20 euros

% CONCEDIT: 100,00 %

IMPORT CONCEDIT: 6.299,20 euros