La Diputació de Tarragona, en acord de Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018 en el programa “Actuacions integrals al Territori i Cooperació-SAM”; acorda concedir les següents actuacions:

ACTUACIÓ: Pavimentació i Serveis c/ Tortosa
Pressupost: 117.700,58 €
%: 14,78%
Import: 17.396,14 €

ACTUACIÓ: Optimització servei d’ompliment sitja biomassa
Pressupost: 11.848,13 €
%: 73,12%
Import concedit: 8.662,26 €

ACTUACIÓ: Sosteniment lloc secretària-intervenció
Pressupost: 10.000,00 €
%: 100%
Import concedit: 10.000,00 €

ACTUACIÓ: Despeses corrents
Pressupost: 68.177,00 €
%: 100%
Import concedit: 68.177,00 €