La Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local de data 21/12/2018, concedeix subvencions als següents programes:

PAM (Pla Acció Municipal)

PROGRAMA: Sosteniment lloc Secretària-interventora.

Import demanat: 10.000,00 €

% concedit: 100,00%

Import concedit: 10.000,00 €

PROGRAMA: Despesa corrent

Import demanat: 68.177,00 €

Import concedit: 68.177,00 €

% concedit: 100%

PROGRAMA: Inversions c/ Tortosa

Import demanat: 117.700,58 €

% concedit: 14,78 %

Import concedit: 17.396,14 €

PROGRAMA: Servei ompliment sitja biomasa

Pressupost: 11.848,13 €

Concedit: 8.662,86 €

% concedit: 73,12%

PEXI ( Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica)

PROGRAMA: Clavegueram i drenatge al c/ Tortosa.

Import demanat: 35.946,58 €

% concedit: 8,00%

Concedit: 2.875,73 €