Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

SUBVENCIÓ CALEFACCIÓ CENTRE CÍVIC “PAM 2020”

La unitat: Actuacions integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, en junta de govern local de data 20/10/2020 ACORDA concedir la corresponent subvenció: PAM 2020 CONCEPTE: calefacció centre cívic PRESSUPOST: 14.198,35 € IMPORT CONCEDIT: 13.488,43 € % CONCEDIT: 95 %    

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE MÈDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 23/12 /2020 , atorga el següent ajut: BENEFICIARI: ADF-Rasquera CONCEPTE: Incendis forestals PRESSUPOST: 10.288,95 € %CONCEDIT: 95,00% IMPORT CONCEDIT: 9.774,50 €  

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS: ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES

La Diputació de Tarragona per Junta de Govern Local, ACORDA: aprovar la concessió de subvencions a la CONVOCATÒRIA: Activitats culturals, esportives i educatives de les despeses ja realitzades dels efectes de la COVID-19. Any 2020 Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Culturals Pressupost: 5.000,00€ % Concedit: 100,00 % Import Concedit: 5.000,00€ Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Esportives Pressupost: 2.000,00€ % concedit: 100,00 % Import concedit: 2.000,00€ Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Educatives Pressupost: [...]

DINAMITZACIÓ DEL MUNICIPI DE RASQUERA 2018-2019

-El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va obrir la convocatòria de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018-2019 i en resolució definitiva de la subvenció esmentada, RESOLC: Atorgar a aquest ajuntament la següent subvenció: PROJECTE: Dinamització del municipi de Rasquera PRESSUPOST: 69.106,83 € SUBVENCIÓ: 39.708,48 €  

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2020

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva Junta de Govern de data 15/12/2020, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2020, ens atorga l'ajut per valor de 10.000 € per finançar la següent ACTUACIÓ: -Actuació: Adquisició d'ordenadors, arranjament del c/ Tortosa i vallat de la pista de futbol sala. -Programa: Reequilibri Territorial Comarcal -Import concedit: 10.000 €  

CONVOCATÒRIA: DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PELS ANYS 2018-2019

Generalitat de Catalunya Departament de Presidència En resolució definitiva de data 22/10/2019 i dintre de la Convocatòria: Dinamització territorial per als anys 2018-2019, ens concedeix la subvenció: "Dinamització del municipi de Rasquera" Pressupost: 69.106,83 € Subvenció: 39.708,48 €  

INTERESSOS PRÈSTECS 2020

-En Junta de govern de data 22/12/2020 acorda concedir subvencions d'interessos de préstec per a l'exercici 2020: Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: BBVA Pressupost elegible: 5.481,04 € Pressupost mínim a executar: 5.481,04 € % Concedit: 100 % Aplicació pressupostaria: 2020-1010-942-46202-01     Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: Banc Sabadell Pressupost mínim a executar: 2.127,35 € % Concedit: 100 % Import concedit: 2.127,35 € Aplicació pressupostaria: 2020-1010-942-46202-01