Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

SUBVENCIONS MEDIAMBIENT-SALUT PÚBLICA 2022

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 desetembre de 2022, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,Enginyeria Municipal i Territori.ACORDA: concedir-mos el següent:ACTUACIÓ DE SOCORRISTA A LES PISCINES.Concepte: Línia 1 - 1.2 PiscinesPressupost Elegible: 9.922,00 €.Pressupost mínim a justificar: 8.110,24 €.% concedit: 95,00%Import concedit: 7.704,73 €. ACTUACIÓ AGENT CIVIC - CONTROL DE MANTENIMENT DE LES MESURESDE SEGURETATConcepte: Línia 1 - 1.3 Agent CívicPressupost Elegible: [...]

SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS 2022

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS ACORDA concedir la subvenció que es detalla per a l’exercici 2022: Concepte: Programes i activitats culturals 2022 Pressupost Elegible: 21.100,00 euros Despesa mínima a justificar: 15.602,10 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 14.822,00 euros

SUBVENCIÓ ACCIONS DIFUSIÓ PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS

Per decret de presidència de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, número 2022- 0000370, de data 24 d’octubre de 2022, es va aprovar l’atorgament de subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat. Activitat: XXXV Fira Ramadera i d'Artesania de Rasquera Pressupost total: 10.118,69 € Pressupost subvencionable: 6.549,19 € % Concedit: 33,10 % SUBVENCIÓ CONCEDIDA 2.167,62 €     [...]

SUBVENCIONS PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS 2020-2022

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir la subvenció d’interessos de préstec per a l’exercici 2022: Concepte: BBVA Pressupost Elegible: 2.717,46 euros Despesa mínima a justificar: 2.717,46 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 2.717,46 euros Concepte: Sabadell Pressupost Elegible: 1.142,02 euros Despesa mínima a justificar: 1.142,02 [...]

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2022

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l’ajut de 10.000,00 € a les següents, -ACTUACIONS: “Renovació Aigua Potable al C/ La Rasa” “Renovació Xarxa de clavegueram al C/ Pla de l’Hort (camí del cementiri)" -PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal -IMPORT CONCEDIT: 10.000,00 €         [...]

e-CATÀLEG 2022

La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions  de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ens ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE: e-Catàleg- 2022 IMPORT: 8.422,00 €  

PAM 2022

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Pavimentació i serveis al carrer de Dalt, fase 1 Pressupost actuació: 49.109,37 euros Pressupost Elegible: 48.954,56 euros* % concedit: 85,24% Import concedit: 41.728,61 euros Concepte: Arranjament voreres carrer de la Plaça Pressupost Elegible: 18.746,86 euros % concedit: 94,92% Import concedit: 17.794,47 euros [...]