Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

GESTIÓ FORESTAL 2021

ANUNCI El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL la comunicació de l’atorgament del següent ajut. OPERACIÓ: Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. ANNEX.5 CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals. PRESSUPOST: 29.845,00€ SUBVENCIO: 100 % IMPORT - DARP: 17.011,65 € (57%) IMPORT - FEADER: 12.833,35 € ( 43%)             [...]

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA e-CATÀLEG 2022

-La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE                                    IMPORT La Prole Big Band-----------2.550,00 € MarietaVoltereta------------726,00 €  

ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES BORSA DE TREBALL D’OPERARI/A NETEJA DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA

ANUNCI Per resolució de l´Alcaldia de data de 8 de juny de 2022 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral “operari/ària de neteja ” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: CONVOCATÒRIA I BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL [...]

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-DISPOSICIÓ DE ROMANENT PAM-2017

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 29 de març de 2022, ACORDA concedir-nos dins del Romanent del PAM 2017 el següent: Concepte: Pavimentació Carrer Pla de l’Hort Pressupost elegible: 24.850,48 € % concedit: 93,77 € Import concedit: 23.301,66 €  

ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PEÓ DE SERVEISMÚLTIPLES DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA

ANUNCI Per resolució de l´Alcaldia de data de 24 de maig de 2022 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral “peó de serveis múltiples” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL [...]

DIPUTACIÓ-MEDI AMBIENT: SALUT PÚBLICA – TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 14 de desembre de 2021, la Unitat: d'assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1.2 - Incendis (amb silvopastura) Pressupost Elegible: 12.781,71 euros Pressupost mínim a executar: 12.261,49 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 11.648,42 euros. Concepte: Línia 2 - PAESC Pressupost Elegible: 24.960,03 euros Pressupost mínim a executar: 20.393,68 euros % concedit: [...]

INTERESSOS PRÉSTECS 2021

  -En Junta de govern de data 14/12/2021 acorda concedir subvencions d'interessos de préstec per a l'exercici 2021: Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: BBVA Pressupost elegible: 4.402,75 € Pressupost mínim a executar: 4.402,75 € % Concedit: 100 % Aplicació pressupostaria: 2021-1010-942-46202-01 Import concedit:  4.402,75 € Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: Banc Sabadell Pressupost elegible: 4.482,12 € Pressupost mínim a executar: 4.482,12 € % Concedit: 100 % Import concedit:  4.482,12 € Aplicació pressupostaria: 2021-1010-942-46202-01