La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.


ACORDA: Concedir les subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

ACTUACIÓ: CONTROL SANITARI DE L’AIGUA i LEGIONEL·LA

Concepte: Aigua 2023

Pressupost Elegible: 10.000,00 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 9.500,00 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUESTA ACTUACIÓ COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA