Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

DINAMITZACIÓ DEL MUNICIPI DE RASQUERA 2018-2019

-El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va obrir la convocatòria de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018-2019 i en resolució definitiva de la subvenció esmentada, RESOLC: Atorgar a aquest ajuntament la següent subvenció: PROJECTE: Dinamització del municipi de Rasquera PRESSUPOST: 69.106,83 € SUBVENCIÓ: 39.708,48 €  

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2020

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva Junta de Govern de data 15/12/2020, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2020, ens atorga l'ajut per valor de 10.000 € per finançar la següent ACTUACIÓ: -Actuació: Adquisició d'ordenadors, arranjament del c/ Tortosa i vallat de la pista de futbol sala. -Programa: Reequilibri Territorial Comarcal -Import concedit: 10.000 €  

CONVOCATÒRIA: DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PELS ANYS 2018-2019

Generalitat de Catalunya Departament de Presidència En resolució definitiva de data 22/10/2019 i dintre de la Convocatòria: Dinamització territorial per als anys 2018-2019, ens concedeix la subvenció: "Dinamització del municipi de Rasquera" Pressupost: 69.106,83 € Subvenció: 39.708,48 €  

INTERESSOS PRÈSTECS 2020

-En Junta de govern de data 22/12/2020 acorda concedir subvencions d'interessos de préstec per a l'exercici 2020: Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: BBVA Pressupost elegible: 5.481,04 € Pressupost mínim a executar: 5.481,04 € % Concedit: 100 % Aplicació pressupostaria: 2020-1010-942-46202-01     Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: Banc Sabadell Pressupost mínim a executar: 2.127,35 € % Concedit: 100 % Import concedit: 2.127,35 € Aplicació pressupostaria: 2020-1010-942-46202-01  

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

-La Diputació de Tarragona per acord de junta de Govern de data 27/10/2020, segons dictamen de la comissió informativa del servei d'assistència municipal, concedeix les següents subvencions: CONCEPTE: Despeses corrents  Pressupost: 48.800 € % concedit: 100% Import concedit: 48.800 € CONCEPTE: Sosteniment lloc secretaria-intervenció  Pressupost: 10.000 € % concedit: 100 % Import concedit: 10.000 €        

PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA COVID-19

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 27 d'octubre de 2020, la unitat de Medi ambient, Salut pública, Enginyeria municipal i Territori ACORDA: Concedir les subvencions en matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19 amb el següent:   Pressupost: 16967,83 € % Concedit: 66,18 % Import concedit: 11.230,01 €    

OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020, ACORDA: Aprovar la concessió de subvenció per a la realització d'accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica.   Assignació pressupostària: 2500,00 € Percentatge: 100 % Concedit: 2500 €