Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

SUBVENCIONS PROJECTES ACTIVITATS CULTURALS

-La Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 05/10/2021, aprova la concessió de subvencions als ajuntaments per activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular per l'anualitat 2021 i ens atorga el següent:   CONCEPTE: Programes i activitats culturals PRESSUPOST MÍNIM A EXECUTAR: 28.571,00 € % CONCEDIT: 70,00 % IMPORT CONCEDIT: 19.999,70 €  

e-CATÀLEG 2021

La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions  de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ens ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE: e-Catàleg- 2021 IMPORT: 8.422 €      

PAM 2020-2023

La Diputació de Tarragona per Acord de Junta de Govern de data 23/03/2021 acorda, concedir-nos dins del PAM 2020-2023, ANUALITAT 2021 els següents ajuts:     Concepte: ADQUISICIÓ TRACTOR I ESCOMBRADORA Pressupost elegible: 40.232,50 € % concedit: 95,00 € Import concedit: 38.220,87 €       Concepte: DESPESES CORRENTS Pressupost elegible: 48.800,00 € % concedit: 100,00 € Import concedit: 48.800,00 €       Concepte: CALDERA ESCOLES Pressupost elegible: 22.419,49 € % concedit: 95,00 € Import concedit: [...]

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2021

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l'ajut de 10.000,00 € a la següent ACTUACIÓ:   -ACTUACIÓ: Adquisició impressora-Renovació escomeses aigua potable -PROGRAMA: Reequilibri  Territorial Comarcal -IMPORT CONCEDIT: 10.000 €        

SUBVENCIÓ CALEFACCIÓ CENTRE CÍVIC “PAM 2020”

La unitat: Actuacions integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, en junta de govern local de data 20/10/2020 ACORDA concedir la corresponent subvenció: PAM 2020 CONCEPTE: calefacció centre cívic PRESSUPOST: 14.198,35 € IMPORT CONCEDIT: 13.488,43 € % CONCEDIT: 95 %    

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE MÈDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 23/12 /2020 , atorga el següent ajut: BENEFICIARI: ADF-Rasquera CONCEPTE: Incendis forestals PRESSUPOST: 10.288,95 € %CONCEDIT: 95,00% IMPORT CONCEDIT: 9.774,50 €  

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS: ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES

La Diputació de Tarragona per Junta de Govern Local, ACORDA: aprovar la concessió de subvencions a la CONVOCATÒRIA: Activitats culturals, esportives i educatives de les despeses ja realitzades dels efectes de la COVID-19. Any 2020 Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Culturals Pressupost: 5.000,00€ % Concedit: 100,00 % Import Concedit: 5.000,00€ Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Esportives Pressupost: 2.000,00€ % concedit: 100,00 % Import concedit: 2.000,00€ Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Educatives Pressupost: [...]