Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

DINAMITZACIÓ DEL MUNICIPI DE RASQUERA 2018-2019

febrer 16, 2021|Ajuts i Subvencions|

-El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va obrir la convocatòria de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018-2019 i en resolució definitiva de la subvenció esmentada, RESOLC: Atorgar a aquest ajuntament la següent subvenció: PROJECTE: Dinamització del municipi de Rasquera PRESSUPOST: 69.106,83 € SUBVENCIÓ: 39.708,48 €  

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2020

gener 20, 2021|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva Junta de Govern de data 15/12/2020, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2020, ens atorga l'ajut per valor de 10.000 € per finançar la següent ACTUACIÓ: -Actuació: Adquisició d'ordenadors, arranjament del c/ Tortosa i vallat de la pista de futbol sala. -Programa: Reequilibri Territorial Comarcal -Import concedit: 10.000 €  

CONVOCATÒRIA: DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PELS ANYS 2018-2019

desembre 29, 2020|Ajuts i Subvencions|

Generalitat de Catalunya Departament de Presidència En resolució definitiva de data 22/10/2019 i dintre de la Convocatòria: Dinamització territorial per als anys 2018-2019, ens concedeix la subvenció: "Dinamització del municipi de Rasquera" Pressupost: 69.106,83 € Subvenció: 39.708,48 €  

INTERESSOS PRÈSTECS 2020

desembre 29, 2020|Ajuts i Subvencions|

-En Junta de govern de data 22/12/2020 acorda concedir subvencions d'interessos de préstec per a l'exercici 2020: Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: BBVA Pressupost elegible: 5.481,04 € Pressupost mínim a executar: 5.481,04 € % Concedit: 100 % Aplicació pressupostaria: 2020-1010-942-46202-01     Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: Banc Sabadell Pressupost mínim a executar: 2.127,35 € % Concedit: 100 % Import concedit: 2.127,35 € Aplicació [...]

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

desembre 1, 2020|Ajuts i Subvencions|

-La Diputació de Tarragona per acord de junta de Govern de data 27/10/2020, segons dictamen de la comissió informativa del servei d'assistència municipal, concedeix les següents subvencions: CONCEPTE: Despeses corrents  Pressupost: 48.800 € % concedit: 100% Import concedit: 48.800 € CONCEPTE: Sosteniment lloc secretaria-intervenció  Pressupost: 10.000 € % concedit: 100 % Import concedit: 10.000 €        

OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

novembre 18, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020, ACORDA: Aprovar la concessió de subvenció per a la realització d'accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica.   Assignació pressupostària: 2500,00 € Percentatge: 100 % Concedit: 2500 €  

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

setembre 15, 2020|Ajuts i Subvencions|

-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 01/10/2019, atorga el següent ajut:   BENIFICIARI: ADF-Rasquera CONCEPTE: Incendis forestals PRESSUPOST: 12.631,58 € % CONCEDIT: 95,00 % IMPORT CONCEDIT: 12.000 €  

MILLORES CONSULTORI MÈDIC

juny 8, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona en Junta de Govern 01/10/2019 Local ens atorga els següents ajuts: -CONSULTORI MÈDIC Import concedit: 2.345,20 € Percentatge: 95,00% Import a executar: 2.468,63 €  

PROGRAMA ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

març 12, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 al "programa específic d'obres de sanejament, abastament i distribució d'aigua potable" PEXI 2018, acorda concedir la següent actuació:   ACTUACIÓ: Clavegueram i drenatge c/ Tortosa PTO: 35.946,58 € % : 8 % CONCEDIT: 2.875,73 €

ACTUACIÓ: SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTECS 2018

març 15, 2019|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona, per junta de Govern Local de data 08/06/2017, ens concedeix una subvenció per interès de préstec: PRESSUPOST: 42,07 € %CONCEDIT: 100% IMPORT CONCEDIT: 42,07 €