Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

DIPUTACIÓ-MEDI AMBIENT: SALUT PÚBLICA – TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

abril 26, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 14 de desembre de 2021, la Unitat: d'assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1.2 - Incendis (amb silvopastura) Pressupost Elegible: 12.781,71 euros Pressupost mínim a executar: 12.261,49 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 11.648,42 euros. Concepte: [...]

SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS DIVERSES

novembre 16, 2021|Ajuts i Subvencions|

-La Diputació de Tarragona en Junta de Govern del mes de novembre de 2020 acorda: Aprovar la concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020.   CONCEPTE: Activitats culturals diverses PRESSUPOST ELEGIBLE: 6.299,20 euros [...]

SUBVENCIONS PROJECTES ACTIVITATS CULTURALS

octubre 22, 2021|Ajuts i Subvencions|

-La Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 05/10/2021, aprova la concessió de subvencions als ajuntaments per activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular per l'anualitat 2021 i ens atorga el següent:   CONCEPTE: Programes i activitats culturals PRESSUPOST MÍNIM A EXECUTAR: 28.571,00 € % CONCEDIT: 70,00 [...]

e-CATÀLEG 2021

octubre 19, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions  de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ens ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE: e-Catàleg- 2021 IMPORT: 8.422 €      

PAM 2020-2023

octubre 14, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona per Acord de Junta de Govern de data 23/03/2021 acorda, concedir-nos dins del PAM 2020-2023, ANUALITAT 2021 els següents ajuts:     Concepte: ADQUISICIÓ TRACTOR I ESCOMBRADORA Pressupost elegible: 40.232,50 € % concedit: 95,00 € Import concedit: 38.220,87 €       Concepte: DESPESES CORRENTS Pressupost elegible: 48.800,00 € % concedit: 100,00 € Import concedit: [...]

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2021

octubre 8, 2021|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l'ajut de 10.000,00 € a la següent ACTUACIÓ:   -ACTUACIÓ: Adquisició impressora-Renovació escomeses aigua potable -PROGRAMA: Reequilibri  Territorial Comarcal -IMPORT CONCEDIT: 10.000 €   [...]

SUBVENCIÓ CALEFACCIÓ CENTRE CÍVIC “PAM 2020”

agost 24, 2021|Ajuts i Subvencions|

La unitat: Actuacions integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, en junta de govern local de data 20/10/2020 ACORDA concedir la corresponent subvenció: PAM 2020 CONCEPTE: calefacció centre cívic PRESSUPOST: 14.198,35 € IMPORT CONCEDIT: 13.488,43 € % CONCEDIT: 95 %    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS: ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES

març 26, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona per Junta de Govern Local, ACORDA: aprovar la concessió de subvencions a la CONVOCATÒRIA: Activitats culturals, esportives i educatives de les despeses ja realitzades dels efectes de la COVID-19. Any 2020 Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Culturals Pressupost: 5.000,00€ % Concedit: 100,00 % Import Concedit: 5.000,00€ Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Concepte: Activitats Esportives [...]

DINAMITZACIÓ DEL MUNICIPI DE RASQUERA 2018-2019

febrer 16, 2021|Ajuts i Subvencions|

-El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va obrir la convocatòria de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018-2019 i en resolució definitiva de la subvenció esmentada, RESOLC: Atorgar a aquest ajuntament la següent subvenció: PROJECTE: Dinamització del municipi de Rasquera PRESSUPOST: 69.106,83 € SUBVENCIÓ: 39.708,48 €  

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2020

gener 20, 2021|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva Junta de Govern de data 15/12/2020, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2020, ens atorga l'ajut per valor de 10.000 € per finançar la següent ACTUACIÓ: -Actuació: Adquisició d'ordenadors, arranjament del c/ Tortosa i vallat de la pista de futbol sala. -Programa: Reequilibri Territorial Comarcal -Import concedit: 10.000 €