Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS 2022

febrer 1, 2023|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS ACORDA concedir la subvenció que es detalla per a l’exercici 2022: Concepte: Programes i activitats culturals 2022 Pressupost Elegible: 21.100,00 euros Despesa mínima a justificar: 15.602,10 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 14.822,00 euros

SUBVENCIÓ ACCIONS DIFUSIÓ PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS

gener 20, 2023|Ajuts i Subvencions|

Per decret de presidència de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, número 2022- 0000370, de data 24 d’octubre de 2022, es va aprovar l’atorgament de subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat. Activitat: XXXV Fira Ramadera i d'Artesania de Rasquera Pressupost total: 10.118,69 [...]

SUBVENCIONS PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS 2020-2022

gener 13, 2023|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir la subvenció d’interessos de préstec per a l’exercici 2022: Concepte: BBVA Pressupost Elegible: 2.717,46 euros Despesa mínima a justificar: 2.717,46 euros % concedit: 100,00% [...]

PROGRAMA REEQUILIBRI COMARCAL 2022

novembre 28, 2022|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l’ajut de 10.000,00 € a les següents, -ACTUACIONS: “Renovació Aigua Potable al C/ La Rasa” “Renovació Xarxa de clavegueram al C/ Pla de l’Hort [...]

e-CATÀLEG 2022

novembre 23, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions  de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ens ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE: e-Catàleg- 2022 IMPORT: 8.422,00 €  

PAM 2022

novembre 15, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Pavimentació i serveis al carrer de Dalt, fase 1 Pressupost actuació: 49.109,37 euros Pressupost Elegible: 48.954,56 euros* % concedit: 85,24% Import concedit: 41.728,61 euros Concepte: [...]

AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021

octubre 17, 2022|Ajuts i Subvencions|

D’acord amb la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació [...]

SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

octubre 5, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022, la unitat: d'assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines Pressupost Elegible: 9.922,00 €. Pressupost mínim a justificar: 8.110,24 €. % concedit: 95,00% Import concedit: 7.704,73 €. Concepte: Línia [...]

GESTIÓ FORESTAL 2021

agost 24, 2022|Ajuts i Subvencions|

ANUNCI El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL  comunicar a l'ajuntament de RASQUERA  l’atorgament del següent ajut: OPERACIÓ: Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. ANNEX.5 CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals. PRESSUPOST: 29.845,00€ SUBVENCIO: 100 % IMPORT - [...]

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA e-CATÀLEG 2022

juny 23, 2022|Ajuts i Subvencions|

-La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE                                    IMPORT La Prole Big Band-----------2.550,00 € MarietaVoltereta------------726,00 [...]