Ajuts i Subvencions

PATRONAT de TURISME de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

El Consell Rector del Patronat ACORDA concedir una subvenció per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesanals de qualitat en la convocatoria 2018. IMPORT DEMANAT: 7.863,00 € IMPORT CONCEDIT: 1.516,63 € PERCENTATGE: 19,29%    

ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS ANUALITAT 2017

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en el marc del programa: Arranjament i millora de camins municipals Anualitat 2017 ens ATORGA la subvenció que es detalla, CAMÍ: PAUMERÀ PRESSUPOST: 7084,87 € SUBVENCIÓ: 5664,69 €

ACTUACIÓ: “MILLORA PISCINA MUNICIPAL”

PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal ACTUACIÓ: "Millora Piscina Municipal" IMPORT CONCEDIT: 10.000 € El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva sessió de Junta de Govern Local de data 20/02/2018, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2017 , ens otorga l'ajut per valor de 10.000 € per financiar l'actuació descrita.

ACTUACIÓ: PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 15/12/2017, concedeix subvencions als següents programes: PROGRAMA: Sosteniment lloc-Secretaria-Intervenció Import demanat: 10.000,00 € % Concedit: 100,00% Import concedit: 10.000,00 € PROGRAMA: Despesa corrent Import demanat: 56.564,00 € % Concedit: 100,00% Import concedit: 56.564,00 € PROGRAMA: Inversions (C/Tortosa) Import demanat: 117.700,58 € % Concedit: 72,22% Import concedit: 85.000,00 €

ACTUACIÓ: PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS 2017

ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 15/12/2017, concedeix a l'ADF una subvenció per prevenció d'incendis forestals, Convocatòria 2017. PRESSUPOST A EXECUTAR: 12.631,58 € %CONCEDIT: 95% IMPORT CONCEDIT: 12.000,00 €

ACTUACIÓ: RECOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

ACORD: La Diputació de Tarragona en acord de J.G.L de data 17/11/2017, ens concedeix una subvenció dintre del PROGRAMA: Recollida d'animals domèstics abandonats. PRESSUPOT: 2.342,40 € %CONCEDIT: 95 % IMPORT CONCEDIT: 2.225,28 €  

ACTUACIÓ: INTERESSOS PRÉSTECS 2017

ACORD: La Diputació de Tarragona, per decret de Presidéncia núm. 2015-02234 de data 13/07/2015, ens concedeix una subvenció per interés de préstec. PRESSUPOST: 233,54 € %CONCEDIT: 100 % IMPORT CONCEDIT: 233,54 €