Ajuts i Subvencions

PROGRAMA ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI

La Diputació de Tarragona, en acord de Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018 en el programa "Actuacions integrals al Territori i Cooperació-SAM"; acorda concedir les següents actuacions: ACTUACIÓ: Pavimentació i Serveis c/ Tortosa Pressupost: 117.700,58 € %: 14,78% Import: 17.396,14 € ACTUACIÓ: Optimització servei d'ompliment sitja biomassa Pressupost: 11.848,13 € %: 73,12% Import concedit: 8.662,26 € ACTUACIÓ: Sosteniment lloc secretària-intervenció Pressupost: 10.000,00 € %: 100% Import concedit: 10.000,00 € ACTUACIÓ: Despeses corrents Pressupost: 68.177,00 € %: 100% [...]

ARRANJAMENT CAMINS BURGÀ, CUCONS I HONS

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en J.G.L de data 22/05/2018 en el marc del programa; "arranjament i millora de camins municipals anualitat 2018", atorga el següent ajut: OBRA: Arranjament cami Burgà, Cucons i Hons. Pressupost: 10.205,29 € Percentatge: 60,31% Subvenció: 6.155,15 €  

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local de data 21/12/2018, concedeix subvencions als següents programes: PAM (Pla Acció Municipal) PROGRAMA: Sosteniment lloc Secretària-interventora. Import demanat: 10.000,00 € % concedit: 100,00% Import concedit: 10.000,00 € PROGRAMA: Despesa corrent Import demanat: 68.177,00 € Import concedit: 68.177,00 € % concedit: 100% PROGRAMA: Inversions c/ Tortosa Import demanat: 117.700,58 € % concedit: 14,78 % Import concedit: 17.396,14 € PROGRAMA: Servei ompliment sitja biomasa [...]

PATRONAT de TURISME de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

El Consell Rector del Patronat ACORDA concedir una subvenció per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesanals de qualitat en la convocatoria 2018. IMPORT DEMANAT: 7.863,00 € IMPORT CONCEDIT: 1.516,63 € PERCENTATGE: 19,29%    

ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS ANUALITAT 2017

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en el marc del programa: Arranjament i millora de camins municipals Anualitat 2017 ens ATORGA la subvenció que es detalla, CAMÍ: PAUMERÀ PRESSUPOST: 7084,87 € SUBVENCIÓ: 5664,69 €

ACTUACIÓ: “MILLORA PISCINA MUNICIPAL”

PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal ACTUACIÓ: "Millora Piscina Municipal" IMPORT CONCEDIT: 10.000 € El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva sessió de Junta de Govern Local de data 20/02/2018, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2017 , ens otorga l'ajut per valor de 10.000 € per financiar l'actuació descrita.

ACTUACIÓ: PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 15/12/2017, concedeix subvencions als següents programes: PROGRAMA: Sosteniment lloc-Secretaria-Intervenció Import demanat: 10.000,00 € % Concedit: 100,00% Import concedit: 10.000,00 € PROGRAMA: Despesa corrent Import demanat: 56.564,00 € % Concedit: 100,00% Import concedit: 56.564,00 € PROGRAMA: Inversions (C/Tortosa) Import demanat: 117.700,58 € % Concedit: 72,22% Import concedit: 85.000,00 €