Ajuts i Subvencions

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

-La Diputació de Tarragona per acord de junta de Govern de data 27/10/2020, segons dictamen de la comissió informativa del servei d'assistència municipal, concedeix les següents subvencions: CONCEPTE: Despeses corrents  Pressupost: 48.800 € % concedit: 100% Import concedit: 48.800 € CONCEPTE: Sosteniment lloc secretaria-intervenció  Pressupost: 10.000 € % concedit: 100 % Import concedit: 10.000 €        

OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020, ACORDA: Aprovar la concessió de subvenció per a la realització d'accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica.   Assignació pressupostària: 2500,00 € Percentatge: 100 % Concedit: 2500 €  

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 01/10/2019, atorga el següent ajut:   BENIFICIARI: ADF-Rasquera CONCEPTE: Incendis forestals PRESSUPOST: 12.631,58 € % CONCEDIT: 95,00 % IMPORT CONCEDIT: 12.000 €  

MILLORES CONSULTORI MÈDIC

La Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona en Junta de Govern 01/10/2019 Local ens atorga els següents ajuts: -CONSULTORI MÈDIC Import concedit: 2.345,20 € Percentatge: 95,00% Import a executar: 2.468,63 €  

PROGRAMA ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 al "programa específic d'obres de sanejament, abastament i distribució d'aigua potable" PEXI 2018, acorda concedir la següent actuació:   ACTUACIÓ: Clavegueram i drenatge c/ Tortosa PTO: 35.946,58 € % : 8 % CONCEDIT: 2.875,73 €

ACTUACIÓ: SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTECS 2018

ACORD: La Diputació de Tarragona, per junta de Govern Local de data 08/06/2017, ens concedeix una subvenció per interès de préstec: PRESSUPOST: 42,07 € %CONCEDIT: 100% IMPORT CONCEDIT: 42,07 €  

ACTUACIÓ: “MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL”

PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal ACTUACIÓ: OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL IMPORT CONCEDIT: 10.000 €   El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva sessió de Junta de Govern Local de data 18/12/2018, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2018, ens otorga l'ajut per valor de 10.000 € per finançar l'actuació descrita.